Feit:

Per jaar wordt in bedrijven ongeveer 300.000 maal eerste hulp bij ongevallen verleend.

In circa 3000 gevallen moet de getroffen persoon in een ziekenhuis worden opgenomen.

Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen.

Wet:

De Arbowet (artikel 22) verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening als een uitvloeisel van de algemene verplichting tot arbozorg.

Wat doet onze Vereniging hierin?

Wij geven medewerkers van bedrijven of instellingen die, in het kader van de bedrijfshulpverlening, geacht worden eerste hulp te kunnen verlenen bij ziekte of ongeval de mogelijkheid om de opleiding voor het Diploma Eerste Hulp bij ons te volgen. In deze opleiding wordt ook geleerd om met de Automatische Externe Defibrilator (AED) om te gaan.

Wanneer men dat Diploma heeft, bestaat de mogelijkheid om de kennis periodiek bij te houden door het volgen van herhalingslessen.

Korte uitleg:

Een werkgever (dit kan ook een bestuur zijn) dient ervoor te zorgen dat er een veilige situatie is voor werknemers en/of bezoekers.

Verder is men verplicht zorg te dragen voor adequate hulpverlening in een bijzondere situatie. Men dient ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen genomen worden door speciaal daarvoor opgeleide personen.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van een beginnende brand en/of het ontruimen van plaatsen waar de aanwezige personen direct gevaar lopen.