Financiële- en ANBIgegevens

De afdeling Den Haag is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40408415.

Het RSIN van de afdeling is 816564668.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

 

Activiteiten in 2018

 

De wijze van verwerving van inkomsten

De afdeling vraagt contributie aan leden en een bijdrage in de kosten voor het geven

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

 Balans per  31-12-2018
 (na verwerking resultaat)
 Activa   Passiva 
 Vaste activa  Reserves
 Reserve algemeen 16.145
 Inventaris 0  Reserve jubileum 370
16.515
 Vlottende activa
 Kortlopende schulden
 Debiteuren 2.396  Crediteuren 0
 Overlopende activa 3.600  Borg 1.694
 Liquide middelen 12.213  Overlopende passiva 0
18.209    1.694
18.209 18.209

 

 Resultatenrekening 2018
 Opbrengsten 9.187
 Kosten -6.280
 Bruto marge 2.907
 Huisvestingskosten 11.889
 Kantoorkosten 1.245
 Kosten EHBO vereniging 1.061
 Afschrijvingen    0
 Overige kosten           0
 Algemene kosten 14.195
-11.287
 Rentebaten 39
 Resultaat -11.248