Onze geschiedenis

De afdeling Den Haag (‘s-Gravenhage) van de Koninklijke Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (KNV EHBO) werd op 14-02-1898 opgericht door de lijfarts van Koningin Emma. We zijn daarmee een van de oudste EHBO-verenigingen in het land. Met een bijzondere gescheidenis. In de Tweede Wereldoorlog was er in Den Haag onder andere een door EHBO-ers gerund ziekenhuis onder een van de PTT gebouwen. Meer info daarover leest u in het verslag van het Bestuur in 1945 .
Ter gelegenheid van het Haagse eeuwfeest verscheen in 1998 een beknopte geschiedschrijving door Joop Bovenlander. Wij citeren uit het EHBO Magazine:

“Om bij het begin te beginnen: In het jaar 1888 was er wel een vorm van dienstverlening, maar een aantal artsen vond het eigenlijk maar onzin en mogelijk ook nog gevaarlijk om zogenaamde “vakonbekwamen” te leren hoe je letsels zou moeten behandelen. Een aantal van deze artsen (Van Tienhoven en Hijmans) vond het wél een goed idee. Ze waren al jaren bezig om vrijwilligers op te leiden tot “gewondenhelper”. Het “dorp” Den Haag werd groter en groter en de beide genoemde artsen besloten om eerste hulp-cursussen te geven aan politie­agenten. Er werden “posthuizen” ingericht met verbandtrommels en brancards. Burgers, maar ook de toenmalige eerste hulpverleners konden daarvan gebruik maken om zonodig mensen naar een ziekenhuis Ie brengen, maar wel alleen na toestemming van een politieman die minstens de rang had van inspecteur! De voorzitter Bik van de Haagse afdeling van de toenmalige vereniging ter bevordering van fabrieks- en handwerknijverheid”, die tevens hoofdbestuurslid was van de inmiddels opgerichte vereniging E.H.B.O. nam het “initiatief” tot de oprichting van een afdeling Den Haag. Zo werd op 14 februari 1898 een vergadering gehouden waar de afdeling werd geboren. Grepen uit de historie, zoals die uitvoerig wordt beschreven in het voortreffelijke geschiedenisboek van Joop Boven­lander:

  • September 1898 – de kersverse vereniging bezet op verzoek een aantal posten bij het feest ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina om zo nodig eerste hulp te kunnen verlenen. Het uitvoerend comité bracht nadien dank uit voor de belangeloos· verleende hulp en door de kennelijk gemaakte “reclame” meldden zich spontaan 70 cursisten, waarmee maar liefst f. 110,­aan contributies in het laatje kwam.
  • In 1913 verschijnt de eerste druk van het Oranje Kruis-boekje, uitgegeven naar aanleiding van een scheepsramp bij Hoek van Holland. waarbij het grote Duitse passagiersschip “Berlin” was betrokken.
  • Het 20-jarig bestaan in 1918. Wedstrijden: twee groepen komen met prijzen naar huis.
  • Belangrijk was ook de oprichting van de bloedtransfusiedienst in Den Haag door dokter Buyze in 1924.
  • In 1925 schrijft Dr. van der Hout een brochure onder de titel “De voorpost van de dokter”, die wordt bekroond en tot 1 januari 2000 nog altijd door het hoofdbestuur van de Koninklijke vereniging officieel als maandblad uitgegeven.
  • Ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard werd met instemming van de directeur van de GGD voor de brigadeleden een uniform ontworpen. Voor de feestelijkheden werd samen met de omliggende afdelingen, het Rode Kruis en de Katholieke EHBO een omvangrijke hulpdienst opgezet.
  • In de Tweede Wereldoorlog hebben de leden van de afdeling, vaak met gevaar voor eigen leven, veelvuldig hulp verleend; met name tijdens en na de bombardementen. Vele leden sneuvelden; na de bevrijding stuurde het hoofdbestuur een oorkonde vanwege het vele belangrijke werk dat tijdens de oorlogsjaren werd verricht.
  • Oorlogen en rampen komen en gaan. In februari 1953 kwam de watersnoodramp. In Den Haag meldden zich spontaan meer dan honderd leden voor hulpverlening!”